Φόρτωση...

Εμπορικό Δίκαιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε είδους διαφορά από την επιχειρηματική ή εμπορική σας δραστηριότητα. 

Εμπορικό Δίκαιο

Η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών στη σύγχρονη εποχή έχουν οδηγήσει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:

  • Τη σύσταση, λύση ή τροποποίηση πάσης φύσεως εταιριών, προσωπικών και κεφαλαιουχικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.).
  • Τη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), Αστικών Κερδοσκοπικών ή Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (Α.Μ.Κ.Ε.), σωματείων, συλλόγων.
  • Παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις εταιριών και τήρηση πρακτικών, κήρυξη άκυρων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων, διαδικασία εκκαθάρισης εταιριών.
  • Πτωχεύσεις εταιριών, διαδικασία εξυγίανσης, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
  • Πάσης φύσεως διαφορές σχετικά με αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα.
  • Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ζητήματα σχετικά με νόμιμους και καταχρηστικούς όρους συμβάσεων. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF