Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Εκπροσώπηση των πολιτών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών από Δικηγόρους

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(υπ’αριθμ:21/2018) επί του θέματος της εκπροσώπησης των πολιτών από δικηγόρους στις διοικητικές αρχές προκύπτουν τα παρακάτω πρακτικά συμπεράσματα που είναι χρήσιμα για τα δικαιώματα αλλά και την ομαλή και σωστή λειτουργία της άσκησης των καθηκόντων των δικηγόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών. 

α)Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος «Κώδικα Δικηγόρων» (ν. 4194/2013), ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της δικαιοσύνης, κατέχει δε θέση θεμελιώδη, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της (άρθρα 1 και 2 ΚωδΔικ). Το έργο του δικηγόρου συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο να αντιπροσωπεύει τον εντολέα του, ως πληρεξούσιος αυτού, σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 36 ΚωδΔικ)

β)Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 217 του Αστικού Κώδικα, που ισχύει ελλείψει άλλης ειδικότερης πρόβλεψης, η πληρεξουσιότητα είναι κατ’ αρχήν άτυπη και μπορεί να δοθεί με (προφορική) δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία, εκτός αν η δικαιοπραξία για την οποία χορηγείται υπόκειται σε συγκεκριμένο (συστατικό) τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο).

γ)Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι η παροχή πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο από τον εντολέα του δύναται να γίνεται κατ’ αρχήν και προφορικά, σε περιπτώσεις όπως η απλή αίτηση χορήγησης ή/και παραλαβή ληξιαρχικών ή δημοτολογικών εγγράφων,αποδεικνύεται δε άνευ ετέρου με μόνη τη δήλωση του δικηγόρου ενώπιον της αρμόδιας αρχής ότι ενεργεί ως πληρεξούσιος του εντολέα του.

δ)Συνεπώς, για την διεκπεραίωση από τον δικηγόρο διοικητικών υποθέσεων του εντολέα του, αρκεί για τη νομιμοποίησή του ενώπιον των διοικητικών αρχών η απόδειξη της ιδιότητάς του με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας και η δήλωσή του προς τα διοικητικά όργανα ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο εντολέα, αναλαμβάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις έναντι του εντολέα του και κάθε τρίτου κατά την εκτέλεση του λειτουργήματός του, με βάσει τόσο τις γενικές διατάξεις περί ευθύνης του πληρεξουσίου, όσο και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν την πειθαρχική και αστική επαγγελματική ευθύνη των δικηγόρων.

Σημείωση: Διάφορη είναι η περίπτωση όπου είτε η πληρεξουσιότητα αφορά δικαιοπραξίες που υπόκεινται υποχρεωτικά σε συστατικό τύπο είτε υπάρχουν ειδικοί δικονομικοί κανόνες για το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και την παράσταση μετά ή δι’ αυτού ή άλλες ειδικές διατάξεις.

Συμπερασματικά,οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον των διοικητικών αρχών και δικαιούνται να υποβάλλουν και να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών,καθώς, ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.Συνεπώς,δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Νομοθετικό πλαίσιο:

-Υπ’αριθμ:563/2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

-Ν. 4194/2013 (Α’ 208) “Κώδικας Δικηγόρων”

-Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

Και πιο συγκεκριμένα:

-Άρθρα 216, 217 και 713 του Αστικού Κώδικα

-Άρθρα 3 και 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

-Άρθρα 27 και 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 -Α’ 97)

 

Πηγή: e-themis.gr